ReadyPlanet.com
dot dot
ข้อมูลประเทศภูฐาน article

 

รอบรู้ก่อนไป   ภูฐาน

จำนวนประชากร :  ภูฐาน มีประชากร 6 แสนคน (ประเมินเมื่อ พ.ศ. 2534)

ประชากร กลุ่มประชากร ภูฐาน แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 • กลุ่มดรุกปาส มีประมาณ 67 % ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือพวกเชื้อสายธิเบต (รูปร่างหน้าตาเหมือนไทย) ภาษาที่ใช้คือภาษาซองก้า และพวกซังลา ที่ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดเนื่องจากจะแยกออกตามภาษาท้องถิ่นที่ใช้ที่มีประมาณ 11ภาษา กลุ่มนี้จะอาศัยทางทิศตะวันออกของประเทศ
 • กลุ่มที่สำคัญรองลงมาจะมีอยู่ประมาณ 20 % คือพวกเนปาลี ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ   แต่ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลของประเทศ ภูฐาน ได้พยายามผลักดันให้ประชากรเหล่านี้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม คือประเทศเนปาล
 • กลุ่มชนอื่น ๆ อีก 13 % คือพวกชาวธิเบต, ชาวสิกขิม และชาวอินเดีย

พื้นที่ : พื้นที่ 47,000 ตารางกิโลเมตร (เท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ภูฐาน เป็นประเทศเล็กๆ ที่ไม่มีทางออกทะเล ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัย มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศจีน คือแคว้นทิเบตทางตอนเหนือ และประเทศอินเดียทางตอนใต้

เมืองหลวง : ทิมพู

ศาสนา : 70 % ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ 25% นับถือศาสนาฮินดู และ 4.9% นับถือศาสนามุสลิม และ
ประมาณ 0.1% นับถือศาสนาคริสต์

ภาษา ภาษาประจำชาติ คือ  ภาษาซองก้า ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของ ภูฐาน ต่อมาได้กลายเป็นภาษาประจำชาติเครื่องแต่งกายประจำชาติ  ผู้ชายเรียกว่า โก ส่วนของผู้หญิงเรียกว่า คีร่า

            
โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะใน ภูฐาน เพื่อความสะดวกกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมที่ท่านพัก

 • หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์จะต้องหมุน     001+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ
 • หากจะโทรศัพท์จากประเทศไทยสู่ประเทศภูฐาน จะหมุน 001+975+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ

ไฟฟ้า  กระแสไฟที่ใช้คือ  220 โวลท์ เป็นปลั๊กชนิด 3 ขา

น้ำประปา  ท่านไม่ควรที่จะดื่มน้ำโดยตรงจากก๊อก  ขอแนะนำว่าควรซื้อน้ำขวด

เวลา  เวลาของ ภูฐาน จะช้ากว่าที่เมืองไทย 1 ชั่วโมง

ภูมิอากาศ  ภูฐาน มีภูมิอากาศ 4-ฤดู คือ

 • ฤดูใบไม้ผลิต จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะอบอุ่นและอาจมีฝนประปราย
 • ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงนี้จะมีพายุฝน ตามเทือกเขาจะเขียวชอุ่ม
 • ฤดูใบไม้ร่วง จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้อากาศจะเย็น ท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การเดินเขา
 • ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศจัดเย็นจัดตอนกลางคืนและรุ่งเช้า และจะมีหมอกหนา บางครั้งโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม อาจมีหิมะตกบ้าง

การปกครอง  มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้การปกครองโดยพระเจ้ายิกเม ซิงเก วังชุก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่  4-ของราชวงศ์ดรุกยูล ทรงปกครองประเทศโดยมีคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา และสภาแห่งชาติ ที่เรียกว่า Tsongdu ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย ประกอบการด้วยสมาชิก 151 คน

 • สมาชิก 106-คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
 • สมาชิก 55-คน มากจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์

เพลงชาติ  ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี ค. ศ. 1966 ในช่วงแรกของบทเพลงจะกล่าวไว้ว่า

"In the Kingdom of the Dragon,
The Southern land of Sandalwood,
Long Live the King Who Directs the affairs of both state and religion..."

ตราพระราชสัญลักษณ์ หรือ ตราประจำตระกูลของพระมหากษัตริย์ จะมีสัญลักษณ์รูปอัญมณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดของตราประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์  มีความหมายว่า "ในอาณาจักรพุทธศาสนาแห่งนี้ กษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยความกรุณา เมตตา ในรูปของอัญมณี 3 อย่าง" ส่วนคทาเพชรที่อยู่ตรงกลางแสดงถึงความสามัคคี ความปรองดองระหว่างประเพณีเก่า และใหม่ในทางศาสนา และกฎหมาย ส่วนมังกรสายฟ้าสองตัวที่ขนาบข้าง ทำจากหินเทอร์คอยล์ หรือ ขี้นกการเวก   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชื่ออาณาจักร Drul Yul คำว่า Druk หมายถึง มังกรสายฟ้า ส่วน Yul หมายถึงประเทศ

ธงชาติ จะประกอบด้วย  2 ส่วน สีเหลืองครึ่งบนของธงชาติ หมายถึง อำนาจของพระมหากษัตริย์ เป็นสีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรม ส่วนสีส้ม  ครึ่งล่างของธงชาติ หมายถึงการปฏิบัติธรรมและความเสื่อมใส และ ศรัทธาของชาวภูฐานที่มีต่อศาสนาพุทธ ในส่วนของมังกรที่อยู่ตรงกลางของธงชาติ หมายถึงประเทศดรุกยูล มีความหมายว่าดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ตัวมังกรมีสีขาวบริสุทธิ์  อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของคนทุกเชื้อชาติ  ทุกภาษาที่อยู่ในประเทศ ท่าทีที่มังกรกำลังอ้าปากคำรามนั้น  แสดงออกถึงความมีอำนาจ น่าเกรงขามของเหล่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งชายและหญิงที่ปกป้อง ภูฐาน

สัตว์ประจำชาติ  ตัวทาคิน  เป็นสัตว์ที่หาได้ยาก มักจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูง และชอบอาศัยอยู่บนความสูง 4000 เมตร ชอบทานไม้ไผ่เป็นอาหาร

ต้นไม้ และ ดอกไม้ประจำชาติ  ต้นไซปรัส  และ  ดอกป๊อปปี้สีฟ้า

เงินตรา  หน่วยเงินตราของ ภูฐาน เรียกว่า นูงล์ตรัม (Ngultrum) อัตราแลกเปลี่ยนจะมีค่าเท่ากับเงินรูปีของประเทศอินเดีย ซึ่งประมาณ 40 รูปี ต่อ 1 USD

 

ภูฐาน มีอะไรน่าซื้อ

เมื่อเอ่ยถึงเรื่องช็อปปิ้งที่ภูฐาน หลาย ๆ คนถามเป็นเสียงเดียวกันว่า  ภูฐาน มีอะไรให้น่าซื้อ แค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าแปลก ๆ เหมือนประเทศนี้อยู่หลังเขาอันไกลโพ้น ห่างไกลความเจริญ แล้วจะไปซื้ออะไรได้ อันที่จริงประเทศนี้เขาก็อยู่หลังเขาจริงๆ เสียด้วย  เพียงแต่เป็นเทือกเขาหิมาลัยที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนโลก ถึงความยิ่งใหญ่อลังการ และงดงามสุดจะบรรยายเท่านั้นเอง หลายคนจึงคาดไม่ถึงว่าจะได้พบอะไรเด็ดๆ ใน ภูฐาน โดยเฉพาะตัวผู้เขียนเองก็คิดว่า ภูฐาน เขามีงาน หัตถกรรม งานฝีมือ อย่างเช่น การทอผ้าพื้นเมือง…งานแกะสลักเครื่องไม้…งานสานเป็นภาชนะต่างๆ แค่นั้น นอกนั้นแล้ว จะเป็นสินค้าที่ส่งมาจากประเทศข้างเคียง อย่าง อินเดีย  และเนปาล ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ เสื้อผ้าสำเร็จรูป หรือจะเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคก็ตาม ล้วนแล้วแต่สั่งซื้อเข้ามาทั้งนั้น เพราะ ภูฐาน เองยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ในประเทศ จึงจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจากประเทศข้างเคียง ดังนั้นถ้าไป ภูฐาน จะซื้ออะไรแต่ละอย่าง มักจะได้สินค้าจากนานาประเทศติดมาด้วย

ภูฐาน ไม่ใช่แหล่งของนักช็อปปิ้ง ลืมไปได้เลย ว่าจะหาซื้อของที่ระลึกที่น่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มปราณีต มียี่ห้อกลับบ้าน เพราะจุดประสงค์หลักของสินค้าที่วางขายในภูฐานนั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับชาวบ้านที่จะมาซื้อหานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลิตโดยคนพื้นเมืองของเขาเอง เป็นแบบอุตสาหกรรมภายในครอบครัว และมักจะวางขายในตลาดท้องถิ่น แต่สำหรับนักท่องเที่ยวก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยเสียทีเดียว  เพราะสินค้าบางอย่างที่เป็นของประจำชาติของ ภูฐาน ก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว  และมักจะมีในเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น เราจะขอยกตัวอย่างในเมืองที่พวกเราไปเยือน คือ  ทิมพู (Thimphu)  และปาโร (Paro) อย่างแรกที่จะขอพูดถึง  ก็คือ  ผ้าทอพื้นเมืองของชาวภูฐาน  ซึ่งปัจจุบันได้มีการผลิตขึ้นมาเพื่อขายแก่นักท่องเที่ยว  เป็นรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง ผ้าทอของเขานี้มีชื่อเสียงมากทีเดียว  มีทั้งผ้าฝ้าย  และผ้าไหม  ลวดลายของผ้าทอนั้น  มีสีสันสวยงาม ลักษณะคล้ายผ้าทอทางอีสานบ้านเรา ส่วนราคาค่อนข้างแพงพอสมควร  มีตั้งแต่ 15 เหรียญอเมริกัน จนถึง 2000 เหรียญเลยทีเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าและลวดลายของผ้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทอ  และสีธรรมชาติที่ใช้ย้อม  เขาเรียกผ้าทอนี้ว่า "คาลิง" (Khaling) ผ้าทอเหล่านี้จะไม่ได้ขายเป็นเมตร แต่จะขายเป็นผืนๆ ไป และจะใช้เป็นผ้านุ่งของสตรีพื้นเมืองโดยเฉพาะ จะเรียกการแต่งกายของผู้หญิงชุดนี้ว่า  "คีร่า" (Klra) ซึ่งประกอบด้วย เข็มขัดคาดเอว และเข็มกลัดที่จะใช้ในการแต่งองค์ทรงเครื่องของฝ่ายหญิง  ส่วนเสื้อผ้าชายจะเรียกว่า  "โก"  (Go) ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายมีหลายลวดลาย มีทั้งลายทาง ลายขวาง ตาหมากรุก สีพื้นๆ ก็มี ตัดสำเร็จรูปวางขายอยู่ทั่วไป ซึ่งราคาก็มีแพงมีถูกพอสมควร ส่วนผ้าอีกชนิดหนึ่ง  ทีเรียกว่า "แก็บเน่"  (Kabne)  เป็นผ้าผืนสะพายแล่งสำหรับผู้ชายที่จะใช้ในโอกาสพิเศษ ซึ่งทอจากผ้าไหม  มีทั้ง  สีขาว…ดำ…น้ำเงิน…แดง และส้ม และผ้าทออีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นผ้าขนสัตว์  ใช้ทอเป็นเสื้อ  แจ็คเก็ท หรือพรม  เรียกว่า ยัตตราส  (Yatras) ราคาอยู่ระหว่าง  60-80 เหรียญอเมริกัน ที่พิเศษไปกว่านั้น  ก็คือผ้าที่ทอจากขนตัวจามรี (Yak) ซึ่งที่ทั้ง สีขาว และสีดำ ลักษณะขนของมันค่อนข้างหยาบสามารถนำมาทอเป็นพรม และกระเป๋าได้ด้วย ใช้งานได้ทนทาน สินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นพวกงานไม้แกะสลักงานสานกระบุงตะกร้า  ที่ทำกันในครัวเรือน  ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากไม้ไผ่ราคาจะอยู่ระหว่าง  1.50 - 15-เหรียญอเมริกัน-ขึ้นอยู่กับขนาด-มีทั้งเป็นกระจาดทรงกลมใช้บรรจุอาหารพวกเนยแข็ง-พวกอาหารต่าง ๆ จะเรียกว่า บันจุง  (Banchung) หรือ ภูฐานีย ทัปเปอร์แวร์ (Bhutanese Tupperware)  สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ส่วนพวกเครื่องเงินที่ทำเป็น  กาน้ำ  ระฆัง  ตลับเงิน  เครื่องประดับ  จะมีราคาค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดที่เป็นเครื่องประดับติดที่เสื้อผ้าของสตรีพื้นเมืองก็ตาม  ราคาจะตกประมาณ 40-400 เหรียญ ซึ่งแพงจนไม่กล้าจับ แต่อย่างว่า  ถ้าต้องการจะซื้อไว้เป็นของที่ระลึกว่าได้มาเยือนภูฐานแล้วก็อาจจะกัดฟันซื้อได้

ว่ากันมาถึงตรงนี้  คุณผู้อ่านคงแปลกใจ  ทำไมผู้เขียนถึงบอกราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์  นั่นเป็นเพราะเราสามารถจ่ายเงินดอลลาร์ได้ในประเทศนี้  แต่สกุลเงินของ ภูฐาน เขาก็มี  เรียกว่า เงินนูงล์ตรัม (Ngultrum) อ่านออกเสียงยากมากจึงไม่ค่อยเรียก  1 ดอลลาร์จะเท่ากับ 34 นูงล์ตรัม แต่ขอแนะนำให้ใช้เงินดอลลาร์จะสะดวกกว่า โดยเฉพาะใบเล็กๆ จะดีที่สุดถ้าเราใช้ธนบัตร  50 หรือ 100 ดอลลาร์ไปซื้อของ เขาอาจจะทอนเป็นเงินนูงล์ตรัมมาให้ก็ได้  ซึ่งการแลกเงินคืนต้องไปแลกที่ธนาคารก็ค่อนข้างยุ่งยาก สำหรับคนที่ชอบศิลปะ ที่ ภูฐาน ก็มีภาพเขียนที่เป็นศิลปะพื้นเมืองของ ภูฐาน  เป็นภาพวาดเขียนสีเกี่ยวกับศาสนา  ที่บรรจงวาดลงบนพื้นผ้าฝ้าย เรียกว่า  "ทังก้า" (Thangkas) ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับของเนปาล ซึ่งผลงานเหล่านี้จัดเป็นศิลปะชั้นสูงของ ชาวภูฐาน เลยที่เดียว  ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการวาด  อุปกรณ์  แม้กระทั่งน้ำที่ใช้ผสมสรยังต้องใช้น้ำแร่  ผสมกับสีธรรมชาติในการวาด  ส่วนราคามีตั้งแต่  20-200 เหรียญต่อหนึ่งภาพ งานศิลปะเหล่านี้  ยังมีอีก  แต่ออกมาในรูปของหน้ากากไม้  ที่ชาวภูฐานให้ความสำคัญกับหน้ากากมากเพราะ เป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบระบำทางศาสนา  ซึ่งส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็นไม้  และเป็นกระดาษ (Paper - Mache)

ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่พวกเราปลื้มกันมาก  และตั้งใจว่าจะต้องซื้อหากลับบ้านให้ได้มากที่สุด  นั่นคือ  แสตมป์  ซึ่งมีความสวยงามและแปลกตา  จากที่เคยเห็นจากที่อื่น  เรียกว่า  ภูฐานเป็นเมืองแห่งแสตมป์เลยก็ว่าได้  มีตั้งแต่แบบธรรมดา  จนไปถึงรูปแบบแปลกแหวกแนว  แบบสามมิติ แบบลายนูน  มีทั้งสามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  ทรงกลม  เลือกกันแทบไม่ถูก แสตมป์รูปวาดของวอลท์ดีสนีย์ก็มี มิคกี้เมาส์ โดนัลด์ดักซ์  เรียกว่าถ้าใครชอบสะสมแสตมป์มาที่ภูฐาน แล้วจะไม่ผิดหวังเลย แค่แสตมป์เป็นภาพพื้นเมืองของภูฐานก็สวยจนวางไม่ลง  และขอแนะนำให้ไปซื้อที่ไปรษณีย์ของเขาเลยจะดีที่สุด  เพราะมีแบบให้เลือกมากมายหลายอัลบั้ม  แถมยังเลือกได้ตามสบาย  ส่วนราคาก็ตามที่ระบุในแสตมป์  ถ้าไปซื้อตามร้านค้าปลีกย่อย  บางชุดจะคิดอีกราคาก็มี นอกจากนี้ยังมีเหรียญเงินเก่า ๆ ที่สวยงาม  ธนบัตรหน้าตาแปลก ๆ พวกนี้หาซื้อได้ที่ธนาคารภูฐาน
(Bank of Bhutan) ส่วนพวกโปสการ์ด…โปสเตอร์…สติกเกอร์ ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทีนี้ก็มาถึงแหล่งที่คุณผู้อ่านจะต้องไปซื้อหาสินค้า  ดังที่กล่าวข้างต้น  ซึ่งหาได้ไม่ยาก  เพราะแหล่งช็อปปิ้งที่ว่านี้จะอยู่บนถนนสายหลักสายเดียวของเมืองทิมพู (Thimphu) คือ นอร์ซิม ลัม (Norzim Lam) ถนนนี้จะตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ มีโรงหนัง ทีทำการไปรษณีย์ ธนาคาร แหล่งธุรกิจ อยู่บนถนนสายนี้หมดและร้านค้าพวกนี้จะปิดทุกวันอังคาร

สถานที่ช็อปปิ้งในทิมพ

 • ร้านเอโธ เมโธ  (Etho Metho) ตั้งอยู่ชั้นล่างของบริษัทนำเที่ยว เอโธ เมโธ ตรงข้ามกับโรงหนัง
 • ศูนย์ศิลปหัตถกรรมแฮนดิคราฟท์ เอ็มโพเรี่ยม  (Handicraft Emporium) อยู่ถัดจากธนาคารขึ้นไป บนถนนสายหลักของเมือง
 • ร้านหนังสือห้องสมุดแห่งชาติ (National Library Bookshop) อยู่ตรงข้ามกับธนาคารบนถนนสายหลัก
 • ร้านหนังสือเพ็กกัง (Pekhang Bookshop) อยู่ด้านข้างของโรงหนัง
 • ร้านศิลปหัตถกรรม เปลจอร์คัง (Peljorkhang Handicraft) อยู่ตรงศูนย์การค้าใจการเมือง
 • ตลาดซันเดย์ (Sunday Market) จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำ เปิดตอนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
 • ทเชอริง ดรอลการ์ (Trhering Drolkar) อยู่ตรงข้ามกับโรงหนัง และอาคารการท่องเที่ยวภูฐาน ตั้งอยู่บน ถนนสายหลักของเมือง

 

 

 

 

 
ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน article
ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วโลก article
ข้อมูลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวเวียตนาม-พม่า article
ข้อมูลอียิปต์ article
ข้อมูลเกาหลี article
ข้อมูลศรีลังกา-มัลดีฟส์ article
ข้อมูลสหรัฐอเมริกา-แคนาดา article
ข้อมูลจีน-ไต้หวัน article
ข้อมูลเขมร-ลาว article
ข้อมูลรัสเซีย article
ข้อมูลตุรกี article
ข้อมูลญี่ปุ่น article
ข้อมูลอินเดีย article
ข้อมูลออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ article
ข้อมูลยุโรป article
ข้อมูลฮ่องกง-สิงคโปร์ article
ตัวย่อสายการบินทั่วโลก
ข่าวท่องเที่ยว article
ข้อมูลมาเก๊า article
ข้อมูลการบินสะสมไมล์ของแต่ละกลุ่มสายการบิน article
ข้อมูลติดต่อสถานฑูต article
ข้อมูลจังหวัดทั่วไทย article
ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ article
การขอหนังสือเดินทางไทย และทำวีซ่าไปต่างประเทศ article
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบิน articledot
 •  General Informations
dot
dot
 •  Airlines
dot
dot
 •  บัตรเข้าชมการแสดง และล่องเรือ
dot
dot
 •  Contact Us (ติดต่อเรา)
dot
dot
 •  Booking Hotel Online
dotCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ราคาทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเก็จทัวร์ บัตรการแสดง ล่องเรือและบริการอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีทุกชนิด รวมทั้งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานที่ ภาวะน้ำมันโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ และภาษีสนามบินใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท.ท.ท. เลขที่ 11/3922

READY HOLIDAY CO., LTD. TEL : 02-539 0201 FAX : 02-539 0207

Top 100 ข้อมูลท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
home stay อัมพวา เกาหลี เกาะ เกาะกูด เกาะเกร็ด เกาะช้าง เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะพีพี เกาะมันนอก เกาะรอก เกาะลันตา เกาะล้าน เกาะสมุย เกาะสิมิลัน เกาะสีชัง เกาะเสม็ด เกาะหมาก เกาะหลีเป๊ะ เกาะเหลายา เกาะเหลาเหลียง เกาะไหง เขาตะเกียบ เขาคิชกูฎ เขาแหลมหญ้า เขาใหญ่ เขื่อนรัชชประภา ชะอำ ซาฟารีเวิลด์ ดอยตุง ดอยสุเทพ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดโรงเกลือ ถ้ำมรกต ทท. ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทะเล ท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวไทย ทะเล ทะเลแหวก ทีลอซู เที่ยวเกาะกูด เที่ยวเกาะช้าง น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น บางแสน บ้านกรูด บึงฉวาก ประจวบ ปราณบุรี ปางอุ๋ง ปาย พัทยา พัทยาใต้ ฟาร์มโชคชัย ภูกระดึง ภูเรือ โรงเกลือ สมุย สระมรกต สวนสน สวนสนประดิพัทธ์ สวนสยาม สิมิลัน เสม็ด หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะอ่างทอง หลวงพระบาง หลีเป๊ะ หัวหิน หาดจอมเทียน หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ หาดทรายแก้ว หาดปึกเตียน หาดแม่รำพึง แหลมแม่พิมพ์ อ่าวทับทิม อ่าวนาง อ่าวมะนาว อ่าววงเดือน
โรงแรมที่พัก
ที่พัก เกาะช้า ที่พัก ชะอำ ที่พัก พัทยา ที่พัก ระยอง ที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะเสม็ด ที่พักชะอำ ที่พักบนเกาะเสม็ด ที่พักพัทยา ที่พักระยอง ที่พักหัวหิน โรงแรม พัทยา โรงแรม ภูเก็ต โรงแรม หัวหิน โรงแรมชะอำ โรงแรมในกรุงเทพ โรงแรมในหัวหิน โรงแรมพัทยา โรงแรมภูเก็ต โรงแรมหัวหิน
การเดินทางแผนที่
ขสมก หมอชิต สายการบิน แผนที่กรุงเทพ แผนที่เกาะช้าง แผนที่จังหวัดระยอง แผนที่เชียงใหม่ แผนที่ทางหลวง แผนที่ไทย แผนที่ประเทศไทย
แผนที่พัทยา