ReadyPlanet.com
dot dot
การขอหนังสือเดินทางไทย และทำวีซ่าไปต่างประเทศ article

 

  
  นำชมภาพขั้นตอนการทำ e-Passport
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ติดต่อสอบถามและข้อคิดเห็น

   งานของกองหนังสือเดินทาง
 โครงสร้างกองหนังสือเดินทาง
 หน่วยเคลื่อนที่กองหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
 ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางและแก้ไขหนังสือเดินทาง
    - หนังสือเดินทางทูตและราชการ
    - หนังสือเดินทางธรรมดา
 การรับ / แก้ไข / ยกเลิก / ทำลาย หนังสือเดินทาง
 หนังสือเดินทางสูญหาย
 ข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
 คำถามที่ประชาชนชอบถามบ่อยครั้ง
 ประกาศและคำเตือนเกี่ยวกับการมีหนังสือเดินทาง
 สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง
 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทาง
 วิวัฒนาการของหนังสือเดินทางไทย

 

ชมรูปแบบหนังสือเดินทางไทยรุ่นใหม่ (e-Passport)

 

 

 

 
 

สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ( บิดามารดาต้องไปพร้อมกับเด็ก ) เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปมีดังนี้
1. ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และเด็ก
2. บัตรประชาชน บัตรข้าราชกร หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ ( ถ้าเป็นใบเหลืองต้องมีรูปถ่ายติดด้านหน้าพร้อมตราประทับรูปถ่ายจากเขตหรืออำเภอ ) ของบิดามารดา
3. สูติบัตรของเด็ก
4. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องนำใบรับรองบุตรจากเขตหรืออำเภอกรณีหย่าที่ระบุข้อตกลงในการปกครองของบุตร
5. ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล ของบิดา มารดา และเด็ก (ถ้าเคยเปลี่ยน)
6. ใบแปลงสัญชาติและราชกิจจานุเบกษาของบิดา มารดา (ถ้ามี)
7. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
8. ในกรณีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องนำใบจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมไปแสดงด้วย
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องนำตัวจริงไปด้วย พร้อมถ่ายสำเนาอย่างล่ะ 1 ชุด
และต้องเซ็นชื่อรับรองเอกสารถูกต้องทุกใบ เจ้าหน้าที่เก็บสำเนาไว้และคืนตัวจริงกลับทันที หลังตรวจความถูกต้องเรียบร้อย ท่านที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องนำใบให้ความยินยอมที่มีลายเซ็นของบิดาและมารดเซ็นกำกับ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย

 

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง ปัจจุบัน มีดังนี้

1. กองหนังสือเดินทาง โครงการเมืองทองธานี ชั้น 3 ถ.แจงวัฒนะ นนทบุรี 5033916-23
2. ศูนย์การค้า เซียรรังสิต ตึกดีโป้ ถ.วิภาวดี ชั้น 4 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 5318441-2
3. อิมพีเรียลบางนา ชั้น 5 ต.บางนา-ตราด เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 7440893, 7440894, 7440897
4. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 8 ถ.บรมราชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 8848837, 8848832

 

แหล่งข้อมูล : กระทรวงต่างประเทศ

 

เอกสารการขอวีซ่าไปต่างประเทศ

 

 
อาร์เจนตินา Argentina
 • วันชาติ วันที่    25    พฤษภาคม
 • ที่ตั้งสถานทูต  เลขที่  1         สุขุมวิท  25     ตึกกลาสเฮ้าส์   ถนนสุขุมวิท     กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ 0-2259-0401,  0-2259-9198
 • เปิดทำการ จันทร์  -  ศุกร์    เวลา   08.30    15.00 .
 • หมายเหตุ
  • หนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการอยู่ได้ 90 วันไม่ต้องvisa
  • หนังสือเดินทางประชาชน ต้องvisa
 • ระยะเวลาขอ VISA  2 – 3   วันทำการ

เอกสารในการขอ VISA

ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน
6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ
อาเจนตินา
5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน
6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือ
       รับรองการทำงาน
5. หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
ค่าธรรมเนียม        ยกเวันค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
Single &  Multiple       =       1,227.-   บาท
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

ออสเตรเลีย Australia
 • วันชาติ วันที่ 26 มกราคม
 • ที่ตั้งสถานทูต เลขที่ 37 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์ 0-2287 – 2680 –93 Ext. 0, 7
 • เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00-12.30
 • สอบถามข้อมูล VISA เวลา 14.30-16.30
 • หมายเหตุ
  • หนังสือเดินทางทุกประเภทต้อง visa
  • แบบฟอร์ม visa มีหลายประเภทก่อนยื่น ควรสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มที่ถูกต้อง
  • การไปฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ หรือศึกษาต่อจะต้องตรวจร่างกาย และ X – RAYตามสถานที่ที่สถานทูตกำหนดโดยใช้แบบฟอร์มตรวจร่างกาย 26 และ160 ของสถานทูต
 • ระยะเวลาขอ VISA 1 วันทำการ (รอรับได้เลยกรณีไปประชุมสัมมนา)หรือตามที่สถานทูตพิจารณากรณีอื่นๆ

เอกสารในการขอ VISA

ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ
ออสเตรเลีย
5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน
6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือ
       รับรองการทำงาน
5. หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
ค่าธรรมเนียม        ยกเวันค่าธรรมเนียม
กรณีไปประชุม - สัมมนา ไม่เกิน 3 เดือน
 • VISITER VISA             1,580 บาท
 • BUSINESS SHORT 1,580 บาท 

      LONG     3,920 บาท

 • STUDENT VISA       7,560 บาท
 • HOLIDAY VISA          3,920 บาท
 • DESIDENT VISA      3,920 บาท
ค่าธรรมเนียม
Single &  Multiple       =       1,227.-   บาท
 • VISITER VISA             1,580 บาท
 • BUSINESS SHORT 1,580 บาท 

      LONG     3,920 บาท

 • STUDENT VISA       7,560 บาท
 • HOLIDAY VISA          3,920 บาท
 • DESIDENT VISA      3,920 บาท
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ออสเตรีย Austria
 • วันชาติ วันที่ 26 ตุลาคม
 • ที่ตั้งสถานทูต เลขที่ 14 ซอยอรรถวิมล ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ 0-2287-3970-2
 • เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00
 • หมายเหตุ
  • หนังสือเดินทางราชการ F (สีน้ำเงิน) อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้อง VISA
  • หนังสือเดินทางราชการ G (สีน้ำตาล) ต้อง visa
  • หนังสือเดินทางประชาชน (สีแดง) ต้อง VISA
  • เป็นประเทศในกลุ่ม SCHENGEN ระยะเวลาขอ visa 3 วันทำการ
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศออสเตรีย

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม F (เล่มสีน้ำเงิน)
  • ต้องชำระค่าธรรมเนียม G (เล่มสีน้ำตาล)
  • Multiple 917 บาท (ระยะเวลา 30 )
 • ค่าธรรมเนียม
  • Multiple 917 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

บังคลาเทศ Bangladesh
 • วันชาติ วันที่ 26 มีนาคม
 • ที่ตั้งสถานทูต 727 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ 0-2392 - 9437 - 8
 • เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30– 12.00 น
 • หมายเหตุ
  • หนังสือเดินทางทุกประเภทต้อง visa
 • ระยะเวลาขอ VISA 3 วันทำการ
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศบังคลาเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.จดหมายเชิญจากต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

เบลเยี่ยม Belgium
 • วันชาติ วันที่ 2 กรกฏาคม
 • ที่ตั้งสถานทูต ถนนสาธรใต้ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น17 กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ 0-2679-5454
 • เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-11.30 น
 • หมายเหตุ
  • หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ อยู่ได้ 90 วัน ไม่ต้อง visa
  • หนังสือเดินทางประชาชนต้อง visa
  • เป็นประเทศในกลุ่ม SCHENGEN
 • ระยะเวลาขอ VISA 3 วันทำการ
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

บราซิล Brazil
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บรูไน Brunei
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กัมพูชา Cambodia
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
แคนาดา Canada
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จีน China
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Denmark
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Egypt
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Finland
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
France
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Germany
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Greece
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Hong Kong
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Hungary
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
India
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Indonesia
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Israel
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Italy
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Japan
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Laos
 • วันชาติ
 • ที่ตั้งสถานทูต
 • โทรศัพท์
 • เปิดทำการ
 • หมายเหตุ
 • ระยะเวลาขอ VISA
เอกสารในการขอ VISA
ข้าราชการ ประชาชน
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับจากประเทศ

5. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
1. แบบฟอร์ม visa   1  ชุด
2. หนังสือเดินทาง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รูปถ่ายขนาด  2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน6  เดือน)
4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน
5. 
หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
6.หนังสือรับรองว่ามีญาติพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย
7. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
8.หนังสือตอบรับการออกค่าใช้จ่ายระหว่างพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย (กรณีอายุไม่ถึง 20)
9. เอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียม
  • Single 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
  • Multiple 520 บาท (ระยะเวลา 30 วัน)
ค่าธรรมเนียม VISA อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับติดต่อสถานฑูต

ARGENTINA
Requirements for Tourist Visa
Valid passport: The expiry date of the passport must be later than the period of stay in the Argentine Republic
Application form: Please read carefully before completing the application form. All questions must be answered completely and truthfully. Failure to do so will cause the delay or refusal of a visa.
Two recent photographs (size 3 cm. X 3 cm.)
Round trip air tickets (original and one copy)
Work certificate: Letter from your employer stating your position,length of service and salary. If you are government agent, state enterprise personnel or employee in private sector, leave permission is required. If you are self-employed, original and one copy of company registration are needed.
Confirmed hotel reservation in Argentina
Personal interview
Bank Statement or Bank accounts (original and one copy)
Identity Card (original and one copy)
Health Certificate
Suite 1601, Glas Haus Building 1 Sukhumvit Soi 25, Sukhumvit Road Bangkok 10110
Tel: 2590401, 2599198 Fax: 2590402


ARMENIA
28 Floor, Lake Rajada Office Complex 193/117 Ratchdaphisek Road, Bangkok 10320
Tel: 6618477 Fax: 6618479


AUSTRALIA
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
3.หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ , หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
4.กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษา, หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6.สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
7.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่
8.กรณีเป็นผู้สูงอายุ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุว่า "สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้" และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ
37 South Sathorn Road Bangkok 10120
Tel: 2872680 Fax: 2872029


AUSTRIA
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา การเงินของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบจองโรงแรมที่พัก
8. ประกันการเดินทาง
9. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน
14 Soi Sathorn 1, Sathorn Road Bangkok 10120
Tel: 3036057-9 Fax: 2873925
 


BANGLADESH
727 Soi Thonglor, Sukhumvit 55 Bangkok 10110
Tel: 3929437-8 Fax: 3918070


BELGIUM
44 Soi Phya Pipat, Silom Road Bangkok 10500
Tel: 2360150 Fax: 2367619


BHUTAN
42 Floor, Jewelry Trade Center Building Room No. 4201, 919/1 Silom Road Bangkok 10500


BRAZIL
34 Floor, Lumpini Tower 1168/101 Rama 4 Road Bangkok 10120
Tel: 6798567 Fax: 6798569


BRUNEI
132 Sukhumvit Soi 23 Bangkok 10110
Tel: 2041476-9 Fax: 2041486


BULGARIA
64/4 Soi Charoenmitr Ekamai Soi 10 Bangkok 10110
Tel: 3916180-1 Fax: 3916182
 


CAMBODIA
185 Rajdamri Road Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 2546630, 2537967 Fax: 2539859


CANADA
15 Floor, Abdulrahim Place 990 Rama 4 Road Bangkok 10500


CHILE
10 B/F, Charan Tower 19 Sukhumvit Soi 43 Bangkok 10110
Tel: 2603870 Fax: 2615433
Website: http://www.chile-thai.com/


People Republic of CHINA
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
57 Ratchdaphisek Road Dindaeng, Bangkok 10310 Tel: 2457043-4
Visa and Permit: 2457036-7 Fax: 2472214


CUBA
984/97 Sukhumvit 71 Pharkanong, Bangkok 10110
Tel: 3919673 Fax: 3911174


CZECH
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร ตัวจริง 1 ฉบับ
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบจองโรงแรมที่พัก
8. ประกันการเดินทาง
9. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน
Republic 71/6 Ruam Rudee Soi 2 Ploenchit Road Bangkok 10330
Tel: 2553027, 2555060 Fax: 2537637
Website: http://www.czech.cz/
 


DENMARK
10 Soi Attakarn Prasit South Satorn Road Bangkok 10120
Tel: 2132021-5 Fax: 2131752


DOMINICAN Republic
92/6 Chaegwattana Road Don Mung, Bangkok 10210
Tel: 5215000 Fax: 5210737
 

EGYPT
ผู้ใหญ่อายุเกิน 20 ปี
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ควรใช้รูปถ่ายมาตรฐาน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น)
3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6.กรณีเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุว่า "สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้" และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีนี้ ทางสถานฑูตอาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานฑูตฯ
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
- หนังสือเดินทางมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ควรใช้รูปถ่ายมาตรฐาน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น)
- สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
- หลักฐานการทำงาน เช่น
กรณีเป็นพนักงานบริษัทฯ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีสมรสแล้ว นำสำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา
เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและ/หรือมารดา ผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปกับเด็ก จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้ เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย
42 Floor, Las Colinas Building 6 Sukhumvit 21 Bangkok 10110
Tel: 2620236, 6617184 Fax: 2620235
Website: http://www.mfa.gov.eg/


England
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาการเงินของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน


European Union (EU)
19 Floor, Kian Gwan House 2 140/1 Wireless Road Bangkok10330
Tel: 2559100 Fax: 2559113-4
 


FINLAND
16 Floor, Amarin Tower 500 Ploenchit Road Bangkok 10330
Tel: 2569310 Fax: 2369113-4
Website: http://formin.finland.fi/english


FRANCE
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา การเงินของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบจองโรงแรมที่พัก
8. ประกันการเดินทาง
9. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน
35 Soi Rong Phasi Kao Charoenkrung Soi 36 Bangkok 10500
Tel: 2668250-6 Fax: 2367973
Website: http://www.dree.org/thailande/EDefault.htm
 


GERMANY
*** กรณีท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง
***กรณีเพื่อติดต่อธุรกิจ ยื่นแทนได้
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตัวจริง 1 ใบ
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบจองโรงแรมที่พัก
8. ประกันการเดินทาง
9. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน
9 South Sathorn Road Bangkok 10120
Tel: 2879000 Fax: 2871776


GREECE
30 Floor, Thai Wah 2 Building 21/159 South Sathorn Road Bangkok 10120
Tel: 6791462-4 Fax: 6791463
Website: http://www.mfa.gr/
 


HUNGARY
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา การเงินของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบจองโรงแรมที่พัก
8. ประกันการเดินทาง
9. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน
20 Floor, Oak Tower President Park Condominium 95 Sukhumvit Soi 24 Bangkok 10110
Tel: 6611150-2 Fax: 6611153
Website: http://www.mfa.gov.hu/
 

INDIA
46 Soi Prasarmmitr Sukhumvit 23, Bangkok 10110
Tel: 2580300-6 Fax: 2584627
Website: http://www.indiaemb.or.th/


INDONESIA
600-602 Phetburi Road Bangkok 10400
Tel: 2523135-9 Fax: 2551267
Website: http://www.dfa-deplu.go.id/


IRAN
602 Sukhumvit between Soi 22-24 Bangkok 10110
Tel: 2590611-3 Fax: 2599111
Website: http://mfa.gov.ir/


IRAQ
47 Pradipat Road Samsen Nai Bangkok 10400
Tel: 2785335-7 Fax: 2599111


ISRAEL
25 Floor, Ocean Tower 2 75 Sukhumvit Soi 19 Bangkok 10110
Tel: 2049200 Fax: 2049255
Website: http://www.mfa.gov.il/mfa/home.asp


ITALY
*** กรณีท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง
***กรณีเพื่อติดต่อธุรกิจ ยื่นแทนได้
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา การเงินของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบจองโรงแรมที่พัก
8. ประกันการเดินทาง
9. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน
399 Nang Linchee Road Bangkok 10120
Tel: 2854090-3 Fax: 2854793
Website: http://www.esteri.it/eng/index.htm
 


JAPAN
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือ๙ นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่ยังไม่มีตราประทับ 2 หน้าขึ้นไป (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ถ่ายหน้าตรง ไม่มีการแต่งภาพถ่ายรูปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลใช้ไม่ได้ อายุไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
4. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในเล่มทะเบียน
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบสูจิบัตรลูก / ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ในกรณีที่มี)
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน
8. ในกรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกินกว่า 3 เดือน
9.นักเรียน 16 ปีขึ้นไปหนังสือรับรองจากทางสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ / ต่ำกว่า 16 ปี ใช้สมุดรายงานผลการเรียน หรือประจำตัวนักเรียนก็ได้
10.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจำ ถ่ายสำเนาทั้งเล่ม ไม่ใช่ย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีกระแสรายวันใช้ไม่ได้
11.เบอร์โทรศัพท์ที่ให้จะต้องเป็นเบอร์ที่ทางสถานฑูต สามารถโทรติดต่อได้
เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่นๆ
1. พ่อหรือแม่ออกค่าใช้จ่ายให้แต่ไม่เดินทางไปกับลูก หนังสือยินยอม ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 16 ปี หนังสือออกค่าใช้จ่าย / หลักฐานการทำงาน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก
2.ญาติ / ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย / เอกสารแสดงความสัมพันธ์ / หลักฐานการทำงาน/ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
3.ยื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องนำหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา พร้อมทั้งแสดงตัวที่สถานฑูต ยกเว้นผู้ที่เคย เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 5 ปี ไม่ต้องมาแสดงตัว
9 Floor, Semmitr Tower Asoke Sukhumvit Road, Bangkok 10110
Tel: 2590444, 2590725, 2589915 Fax: 2534143
Website: http://www.embjp-th.org/


JORDAN
47 Sukhumvit 63 Bangkok 10110
Tel: 3917142 Fax: 3811314
 


KAZAKHSTAN
43 Floor, Jewerly Trade Center Suite 4301, 901/501 Silom Road Bangkok 10500
Tel: 6301800, 301811 Fax: 6301822


Democratic People's Republic of KOREA (North Korea)
14 Mooban Suanlaemthong 2 Pattanakarn Road, Bangkok 10250
Tel: 3192686-7 Fax: 3186333


Republic of KOREA (South Korea)
23 Thiam-Ruammit Road Ratchdaphisek, Bangkok 10320
Tel: 2477537-41 Fax: 2477535


KUWAIT
24 Floor, Sathorn Nakorn Building North Sathorn Road Bangkok 10500
Tel: 6367451-5 Fax: 6367363
 


LAOS
520, 502/1-3, Soi Ramkamhaeng 39 Bangkapi, Bangkok 10310
Tel: 5396667, 5396679 Fax: 5393827
 


MALTA
485/21 Silom Road Bangkok 10500
Tel: 2359423-4 Fax: 2366538
Website: http://www.magnet.mt/ministries/mfa/index.html


MEXICO
20 Floor, Thai Wah Tower 1 21/60-62 South Sathorn Road Bangkok 10120
Tel: 2850995 Fax: 2850667
Website: http://www.sre.gob.mx/


MOROCCO
5 Floor, Baan Chang Glas Haus Building Sukhumvit Soi 25 Bangkok 10110
Tel: 2606410-1 Fax: 2606412


MYANMAR
132 North Sathorn Road Bangkok 10500
Tel: 2332237, 2344789 Fax: 2366898
Website: http://www.twics.com/~met/mofa
 

NEPAL
189 Sukhumvit Soi 71 Bangkok 10110
Tel: 3902280, 3917240 Fax: 3812406


NETHERLANDS
106 Wireless Road Bangkok 10330
Tel: 2547701-5 Fax: 2545579
Website: http://www.bz.minbuza.nl/English/homepage.asp


NEW ZEALAND
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
2.รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
3.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
5.หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
6.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
7.จดหมายจากทางสายการบิน
8.กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกัน
*** วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ***
*** กรณีผู้เดินทาง มีตั๋วเครื่องบินเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ***
93 Wireless Road Bangkok 10330
Tel: 2542530 Fax: 2539045
Website: http://www.mfat.govt.nz/


NORWAY
18 Floor, UBC 2 Building 591 Sukhumvit Soi 33 Bangkok 10110
Tel: 2610230-5 Fax: 2620218
 


OMAN
32 Floor, Saeng Thong Thani Tower 82 North Sathorn Road Bangkok 10500
Tel: 6399380-2 Fax: 6399390
Website: http://www.omanet.com/moi_for.htm
 


PAKISTAN
31 Soi Nana Nua Sukhumvit Soi 3 Bangkok 10110
Tel: 2530288-9 Fax: 2530290
Website: http://www.forisb.org/


PANAMA
7 Floor, Sarasin Building 14 Surasak Road, Silom Bangkok 10500
Tel: 2379008 Fax: 2379009
Website: http://www.mire.gob.pa/


PERU
Requirements for visa to Peru
1. Two (2) photographs
2. Copy of passport valid at least six months
3. Copy confirmed slip for reservation of plan ticket to Peru
4. Confirmed place for staying in Peru
5. Copy travelers' check with signature in a minimum amount of US$ 1,000.00. For a stay period of 10 days. Every additional day, must accompanied by the presentation of US$ 100.00.
6. Credit card (please make copy)
7. Letter of employment states monthly salary, period of vacation (number of days). The Letter must be certified by the Chamber of Commerce of your country, as well as, by the Royal Thai Embassy within jurisdiction.
8. Tourists to Thailand must obtain visa to Peru from their nearest neighbour country locates of Peruvian Embassy/Consulate.
9. The applicant must completely prepare the above documents before obtaining a visa application form.
10. Applicant must submit in person his/her duly accomplished application form for interview.
11. INTERVIEW is personal and scheduled only on Tuesday and Thursday from 15.00 - 16.00 hours.
12. Any question please call 02-2606243/45/48
16 Floor, Ban Chang Glas Haus Building 1 Sukhumvit Soi 25 Bangkok 10110
Tel: 2606245 Fax: 2606244
Website: http://www.rree.gob.pe/domino/nsf/rree.nsf/pages/rree


PHILIPPINES
760 Sukhumvit Road Oppossite Soi 47 Bangkok 10110
Tel: 2590139-40 Fax: 2592809
Website: http://www.dfa.gov.ph/


POLAND
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า (แบบท่องเที่ยว)
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่จะต้องมีอายุอย่างต่ำเหลืออีก 90 วัน นับจากวันที่วีซ่าหมดอายุ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง 1ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
4. กรมธรรม์การทำประกันสุขภาพ (ประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยว) ไม่จำกัดวงเงิน
5. สำเนาของยอดบัญชีในธนาคาร ที่แสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีในช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด
6. จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท/นายจ้าง โดยระบุตำแหน่ง วันที่เข้าทำงาน เงินเดือนปัจจุบันและช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักร้อน/ลากิจ ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงหนังสือการจดทะเบียนบริษัท
7. สำเนาใบจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ยังไม่ต้องออกตั๋ว) โดยจะต้องระบุวันเดินทาง ไป-กลับ ชัดเจน
8. เอกสารรับรองการจองที่พัก, โรงแรม หรือจดหมายเชิญที่เป็นทางการและมีการรับรองลายเซ็นต์จริง
9. ผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย จะต้องแสดงใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่อนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
10. ในกรณีขอวีซ่าประเภททรานซิท ผู้สมัครจะต้องแสดงวีซ่าที่ออกให้แล้วโดยประเทศปลายทางที่จะไป
11. ในกรณีไปท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ บริษัททัวร์นั้นจะต้องมีจดหมายรับรอง และระบุรายชื่อลูกทัวร์พร้อมแนบโปรแกรมการเดินทาง และจะต้องระบุ ชื่อ-ที่อยู่ ของบริษัทเอเจนซี่ที่ร่วมจัดทัวร์ในโปแลนด์ด้วย
12. สำหรับผู้ขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมและอยู่อาศัยกับเพื่อน / ญาติ ผู้สมัครจะต้องแสดงจดหมายเชิญเป็นทางการ เรียกว่า "ZAPROSZENIE" ที่ออกให้โดยสำนักงานจังหวัด หรือเมือง (Voivodship) ที่เพื่อน/ญาติ ของท่านพักอาศัยอยู่ในโปแลนด์
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า (แบบธุรกิจ)
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่จะต้องมีอายุอย่างต่ำเหลืออีก 90 วัน นับจากวันที่วีซ่าหมดอายุ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง 1ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
4. กรรมธรรม์การทำประกันสุขภาพ (ประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยว) ไม่จำกัดวงเงิน
5. สำเนาของยอดบัญชีในธนาคาร ที่แสดงความเคลื่อนไหวของบัญชีในช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุด
6. จดหมายจากบริษัท ระบุจุดประสงค์ในการเดินทางเข้า และโปรแกรมของคณะระหว่างอยู่ในโปแลนด์ และในจดหมายจะต้องรับรองการทำงานของผู้สมัครจากบริษัท/นายจ้าง โดยระบุตำแหน่ง วันที่เข้าทำงาน เงินเดื่อนปัจจุบัน และช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักร้อน/ลากิจ ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการต้องแสดงหนังสือ การจดทะเบียนบริษัท
7. จดหมายเชิญอย่างเป็นทางการของบริษัท/ผู้ที่เชิญท่านเดินทางไปร่วมงาน/ธุรกิจในโปแลนด์
8. สำเนาใบจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (ยังไม่ต้องออกตั๋ว) โดยจะต้องเป็นตั๋วที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ ชัดเจน
9. เอกสารรับรองการจองที่พัก / โรงแรม
10. ผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย จะต้องแสดงใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่อนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า (แบบทรานซิท)
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. หนังสือเดินทางฉบับจริง ที่จะต้องมีอายุอย่างต่ำเหลืออีก 90 วัน นับจากวันที่วีซ่าหมดอายุ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง 1ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
4. กรมธรรม์การทำประกันสุขภาพ (ประกันการเดินทางของนักท่องเที่ยว) - ไม่จำกัดวงเงิน
5. สำเนาใบจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน/เรือ (ยังไม่ต้องออกตั๋ว) โดยจะต้องเป็นตั๋วที่ระบุวันเดินทางไป-กลับชัดเจน
6. ในกรณีที่ขอวีซ่าประเภททรานซิท ผู้สมัครจะต้องแสดงวีซ่าที่ออกให้แล้วโดยประเทศปลายทางที่จะไป
8A, Sri-Yu-Khon Building Sukhumvit Soi 5 Bangkok 10110
Tel: 2518891-3 Fax: 2518895
Website: http://www.msz.gov.pl/english/indexang.html


PORTUGAL
26 Bush Lane Bangkok 10500
Tel: 2342123 Fax: 2384275
 


ROMANIA
150 Soi Charoenphon 1 Pradipat Road Bangkok 10400
Tel: 2797902 Fax: 6182458
Website: http://embassy.romania.org/start.htm


RUSSIA
(เก็บเอกสารล่วงหน้า 3 สัปดาห์)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตรในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี
4.สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี), สำเนาใบสำคัญสมรส หรือ หย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว)
5.หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา (ทำที่เขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนา)
6.ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก, ที่ทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
78 Sup Road, Bangrak Bangkok 10500
Tel: 2681169 Fax: 2378488
Website: http://www.ln.mid.ru/website/bul_ns_en.nsf/kartaflat/en01
 


SAUDI ARABIA
23 Floor, Saengthong Thani Building 82 North Sathorn Road Bangkok 10500
Tel: 6392999 Fax: 6392950


SINGAPORE
129 South Sathorn Road Bangkok 10120
Tel: 2862111, 2861434 Fax: 2872578


SLOVAK
Mezzanine Floor, Pantip Court 68 Soi Atthakarnprasit South Sathorn Road Bangkok 10120
Tel: 2850220-1 Fax: 2850223


SOUTH AFRICA
6 Floor, the Park Place 231 Soi Sarasin, Lumpini Bangkok 10330
Tel: 2538473-6 Fax: 2538477
Website: http://www.visaservices.co.za/


SPAIN
7 Floor, Diethelm Tower A Room No. 701-702 93/1 Wireless Road Bangkok 10330
Tel: 2526112, 2528368 Fax: 2538477


SRI LANKA
13 Floor, Ocean Tower 2 Building 75/6 Sukhumvit Soi 19 Bangkok 10110
Tel: 2611934-5 Fax: 2611936


SWEDEN
20 Floor, Pacific Place 1 140 Sukhumvit Road Bangkok 10110
Tel: 3020360 Fax: 2544914


SWITZERLAND
*** กรณีท่องเที่ยวหรืออื่นๆ ยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง
***กรณีเพื่อติดต่อธุรกิจ ยื่นแทนได้
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาด้วย)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หลักฐานการเงิน เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา การเงินของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)
4. หลักฐานการทำงาน เช่น
- กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประกันสังคม
- กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
- กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรอง สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร , สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
7. ใบจองโรงแรมที่พัก
8. ประกันการเดินทาง
9. กรณีที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครอง ต้องให้บิดา-มารดาทำหนังสือยินยอม จากอำเภอ
    กรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเดินทางไปด้วย ต้องให้อีกฝ่ายทำหนังสือยินยอม จากอำเภอด้วยกัน
35 North Wireless Road Bangkok 10330
Tel: 2530156-60 Fax: 2554481
 


TAIWAN
8/15-16 Sukhumvit Soi 3/1 Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10110
Tel: 2514517, 2559271-2 Fax: 6503652
Website: http://www.mofa.gov.tw/emofa/eindex.html
 


United ARAB EMIRATES
25 Floor, Saeng Thong Thani Building 82 North Sathorn Road Bangkok 10500
Tel: 6399820-2 Fax: 6399818


 

 
ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน article
ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วโลก article
ข้อมูลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ article
ข้อมูลท่องเที่ยวเวียตนาม-พม่า article
ข้อมูลอียิปต์ article
ข้อมูลเกาหลี article
ข้อมูลศรีลังกา-มัลดีฟส์ article
ข้อมูลสหรัฐอเมริกา-แคนาดา article
ข้อมูลจีน-ไต้หวัน article
ข้อมูลประเทศภูฐาน article
ข้อมูลเขมร-ลาว article
ข้อมูลรัสเซีย article
ข้อมูลตุรกี article
ข้อมูลญี่ปุ่น article
ข้อมูลอินเดีย article
ข้อมูลออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ article
ข้อมูลยุโรป article
ข้อมูลฮ่องกง-สิงคโปร์ article
ตัวย่อสายการบินทั่วโลก
ข่าวท่องเที่ยว article
ข้อมูลมาเก๊า article
ข้อมูลการบินสะสมไมล์ของแต่ละกลุ่มสายการบิน article
ข้อมูลติดต่อสถานฑูต article
ข้อมูลจังหวัดทั่วไทย article
ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ article
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบิน articledot
 •  General Informations
dot
dot
 •  Airlines
dot
dot
 •  บัตรเข้าชมการแสดง และล่องเรือ
dot
dot
 •  Contact Us (ติดต่อเรา)
dot
dot
 •  Booking Hotel Online
dotCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ราคาทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเก็จทัวร์ บัตรการแสดง ล่องเรือและบริการอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีทุกชนิด รวมทั้งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานที่ ภาวะน้ำมันโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ และภาษีสนามบินใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท.ท.ท. เลขที่ 11/3922

READY HOLIDAY CO., LTD. TEL : 02-539 0201 FAX : 02-539 0207

Top 100 ข้อมูลท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
home stay อัมพวา เกาหลี เกาะ เกาะกูด เกาะเกร็ด เกาะช้าง เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะพีพี เกาะมันนอก เกาะรอก เกาะลันตา เกาะล้าน เกาะสมุย เกาะสิมิลัน เกาะสีชัง เกาะเสม็ด เกาะหมาก เกาะหลีเป๊ะ เกาะเหลายา เกาะเหลาเหลียง เกาะไหง เขาตะเกียบ เขาคิชกูฎ เขาแหลมหญ้า เขาใหญ่ เขื่อนรัชชประภา ชะอำ ซาฟารีเวิลด์ ดอยตุง ดอยสุเทพ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดโรงเกลือ ถ้ำมรกต ทท. ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทะเล ท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวไทย ทะเล ทะเลแหวก ทีลอซู เที่ยวเกาะกูด เที่ยวเกาะช้าง น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น บางแสน บ้านกรูด บึงฉวาก ประจวบ ปราณบุรี ปางอุ๋ง ปาย พัทยา พัทยาใต้ ฟาร์มโชคชัย ภูกระดึง ภูเรือ โรงเกลือ สมุย สระมรกต สวนสน สวนสนประดิพัทธ์ สวนสยาม สิมิลัน เสม็ด หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะอ่างทอง หลวงพระบาง หลีเป๊ะ หัวหิน หาดจอมเทียน หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ หาดทรายแก้ว หาดปึกเตียน หาดแม่รำพึง แหลมแม่พิมพ์ อ่าวทับทิม อ่าวนาง อ่าวมะนาว อ่าววงเดือน
โรงแรมที่พัก
ที่พัก เกาะช้า ที่พัก ชะอำ ที่พัก พัทยา ที่พัก ระยอง ที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะเสม็ด ที่พักชะอำ ที่พักบนเกาะเสม็ด ที่พักพัทยา ที่พักระยอง ที่พักหัวหิน โรงแรม พัทยา โรงแรม ภูเก็ต โรงแรม หัวหิน โรงแรมชะอำ โรงแรมในกรุงเทพ โรงแรมในหัวหิน โรงแรมพัทยา โรงแรมภูเก็ต โรงแรมหัวหิน
การเดินทางแผนที่
ขสมก หมอชิต สายการบิน แผนที่กรุงเทพ แผนที่เกาะช้าง แผนที่จังหวัดระยอง แผนที่เชียงใหม่ แผนที่ทางหลวง แผนที่ไทย แผนที่ประเทศไทย
แผนที่พัทยา