ReadyPlanet.com
dot dot
dot
  •  General Informations
dot
dot
  •  Airlines
dot
dot
  •  บัตรเข้าชมการแสดง และล่องเรือ
dot
dot
  •  Contact Us (ติดต่อเรา)
dot
dot
  •  Booking Hotel Online
dot
แพ็คเก็จล่องแก่ง อุ้มผาง ตาก (Updated23Jun09) article


แพ็คเก็จล่องแก่ง ผจญภัย
(อุ้มผาง จังหวัดตาก)

ภูดอยแคมป์ไซท์ & รีสอร์ท
ภูดอยแค้มป์ไซท์ & รีสอร์ท 637 หมู่ 1 บ้านภูดอย ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


โปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์ ท่องเที่ยว-ถ่ายภาพ 3 ฤดู ยลโฉม น้ำตกทีลอซู
ที่อำเภอ อุ้มผาง จ.ตาก 

(ราคานี้ต้องซื้อกับเร็ดดี้ ฮอลิเดย์ เท่านั้น ราคายกเว้นช่วงวันหยุดยาว Long Weekend)

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูฝน
( มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ของทุกปี )
คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 2 คืน 3 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก
(พักแค้มป์ทีลอซู1 คืน พักรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 2,300 2,700 3,600
7-8 2,400 3,000 4,300
5-6 2,600 3,500 5,300
2 3 คืน 4 วัน ล่องแก่งบ้านอุ้มผางคี สู่น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทีลอซู และ ดูทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน พักแค้มทีลอซู 1 คืน)
9-10 3,600 4,100 5,200
7-8 3,800 4,400 5,800
5-6 4,100 4,900 6,900
3 3 คืน 4 วัน ล่องแก่งบ้านแม่กลองคี น้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 ตืน พักแค้มป์ทีลอซู 1 คืน )
9-10 3,700 4,200 5,300
7-8 4,300 4,800 6,100
5-6 4,900 5,700 7,700
4 โปรแกรมทัวร์ 2 คืน 3 วัน เดินป่าชมน้ำตกปี๊ตุ๊โกรและทัศนศึกษาวิถีชีวิตชายกะเหรี่ยงบ้านเปิ่งเคลิ่งชายแดนไทย-พม่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก
(
พักแค้มป์ ปี๊ตุ๊โกร 1 คืน พักบ้านเปิ่งเคลิ่ง 1 คืน)
9-10 2,400 รถปิคอัพเหมา 4,000 ต่อคัน ไป-กลับ รถตู้เหมา 12,000 ต่อคัน ไป-กลับ
7-8 2,600
5-6 3,000
ลำดับ โปรแกรมทัวร์ ฤดูหนาว ( พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ของทุกปี ) คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 1 คืน 2 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 1,600 2,100 3,000
7-8 1,900 2,500 3,700
5-6 2,300 3,100 4,700
2 2 คืน 3 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู เที่ยวถ้ำ และดูทะเลหมอก เดินป่าหรือนั่งช้าง นั่งช้างราคา 1000 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2 คน)
(พักภูดอยแคมป์ไซท์ 1 คืน พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน หรือ พักรีสอร์ท 2 คืน )
9-10 2,400 2,900 3,900
7-8 2,600 3,200 4,500
5-6 2,900 3,700 5,500
3 2 คืน 3 วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชนน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู เที่ยวถ้ำ และดูทะเลหมอก เดินป่าหรือนั่งช้าง นั่งช้างราคา 1000 บาท (1 เชือกนั่งได้ 2 คน)
(พักแคมป์ทีลอซู 1 คืน พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน)
9-10 2,400 2,900 3,900
7-8 2,600 3,200 4,500
5-6 2,900 3,700 5,500
4 3 คืน4วัน ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชนน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง สู่น้ำตกทีลอซู เที่ยวถ้ำ ดูทะเลหมอก และ ล่องแก่งชม น้ำตกทีลอเร
(พักภูดอยรีสอร์ท 2 คืน แคมป์ทีลอเร 1 คืน)
9-10 3,700 4,200 5,300
7-8 4,100 4,700 5,900
5-6 4,700 5,500 7,500

(ราคานี้ต้องซื้อกับเร็ดดี้ ฮอลิเดย์ เท่านั้น ราคายกเว้นช่วงวันหยุดยาว Long Weekend) 

โปรแกรมแพ็คเก็จทัวร์ ท่องเที่ยวแหล่งใหม่
ของอำเภอ อุ้มผาง 

(ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดยาว Long Weekend)

ลำดับ โปรแกรมทัวร์ คน นำรถมาเอง
(บาท
/ คน)
รับทีแม่สอด
(บาท
/ คัน)
รับที่กรุงเทพฯ รถตู้ VIP
(บาท/คน)
1 2 คืน 3 วัน ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน-เดินป่า
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน พักแค้มป์ไซท์หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี 1คืน)
9-10 2,200 2,700 3,600
7-8 2,500 3,100 4,300
5-6 2,800 3,600 5,000
3-4 3,000 4,300 7,000
2 3,500 - -
2 2 คืน 3 วัน ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน-เดินป่าล่องแก่งน้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน สู่น้ำตกทีลอซู ชมทะเลหมอก
(พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน พักแค้มป์ไซท์หมู่บ้านแม่ละมุ้งคี 1คืน )
9-10 3,500 4,000 4,900
7-8 4,000 4,600 5,800
5-6 4,500 5,300 7,000
3-4 5,500 6,800 9,800
2 6,000 - -
*********************************************************************
หมายเหตุ
(ราคานี้ยกเว้นช่วงวันหยุดยาว Long Weekend)
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทำการก่อนเดินทาง
2. ผู้เล่นต้องอายุ 12 ปีขึ้นไป และว่ายน้ำเป็น  ห้ามสตรีมัครรภ์ ผู้เป็นโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ และผู้เมาสุรา ลงเล่น
3. จองออก voucher แล้วไม่สามารถยกเลิกหรือ เลื่อนวัน หรือขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรณีวันที่ทำการล่อง น้ำมีระดับสูงเกินความสามารถที่จะล่อง เจ้าหน้าที่สามารถยกเลิก หรือ เลื่อนวัน เวลา ได้ตามความเหมาะสม
 *********************************************************************************************************************************************

โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
2 คืน 3 วัน (ฤดูหนาวและฤดูร้อน)
( ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน- เดินป่า ชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงหมู่บ้านแม่ละมุ้งคี )

วันที่ 1
17.30 น.
ถึง อ.อุ้มผาง จัดเก็บสัมภาระท่านเข้าสู่ที่พักภูดอยรีสอร์ท

18.30 น.
รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (นอนพักภูดอยรีสอร์ท 1คืน)
วันที่ 2
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารภูดอย

08.00 น.
จัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวที่จำเป็น และนำท่านเดินทางโดยรถยนต์ 4 WD ไปหมู่บ้านแม่ละมุ้งคี

12.00 น.
ถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางโดยรถยนต์ และพักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.
เตรียมตัวเดินทางเข้าน้ำตก ลีซอ โดยเราต้องเดินลัดเลาะตามเส้นทางเดินป่าของชาวบ้านซึ่งตลอดเส้นทางเดินนั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำลำธาร

13.30 น.
เดินทางมาถึงบ่อน้ำร้อนหยุดพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.
เดินทางเท้าถึง น้ำตก ลีซอ ชมความสวยงามของน้ำตกลีซอ ซึ่งตกลงมาไม่ผ่านชั้นหินใดๆ สูงประมาณ 100 เมตร จึงทำให้บริเวณนั้นมีเสียงน้ำตกดังกึกก้องไปทั้งป่าเขาและยังเกิดเป็นสายรุ้งให้เราได้เห็นความสวยงามได้หลายมุมมองของสายรุ้ง และความเป็นเสน่ห์ของสายน้ำที่กระเซนมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งของน้ำตกลีซอซึ่งหาชมน้ำตกแบบนี้ได้ยาก

17.00 น.
เดินทางกลับถึงจุดพักกางเต้นพักผ่อน อาบน้ำเย็น - เล่นน้ำแร่ – แช่น้ำอุ่น- อบไอน้ำแบบธรรมชาติได้ตามอัธยาศัย มีแห่งเดียวในอำเภออุ้มผาง

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น นอนแค้มป์ที่บ้านแม่ละมุ้งคี 1 คืน
วันที่ 3
07.00 น.
จัดเก็บสัมภาระส่วนตัวให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับอุ้มผาง

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.
ออกเดินทางไปขึ้นรถยนต์ 4 WD แล้วเดินทางเข้าหมู่บ้านแม่ละมุ้งคี

10.30 น.
ถึงบริเวณหมู่บ้านแม่ละมุ้งคีแวะชมวิธีชีวิตพร้อมทั้งถ่ายรูปบันทึกความทรงจำไว้เป็นที่ระลึก

12.30 น.
ถึงภูดอยรีสอร์ทรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.
อำลาภูดอยรีสอร์ทแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ในการเดินทางหากมีปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม แต่จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
  

อัตราค่าบริการราคาค่าเช่า

 นำรถมาเอง(บาท/คน) รับที่แม่สอด(บาท/คน) รับที่ กทม. รถตู้ VIP (บาท/คน) หมายเหตุ
2,200 2,700 3,600 9-10 คน
2,500 3,100 4,300 7-8 คน
2,800 3,600 5,000 5-6 คน
3,000 4,300 7,000 3-4 คน
3,500 - - 2 คน
*ราคานี้ รวมค่าอาหารทุกมื้อที่อุ้มผาง-ที่พัก ค่ารถรับส่ง ค่าประกันการเดินทาง ค่าธรรมเนียม ค่ามัคคุเทศ อุปกรณ์เค้มป์ปิ้ง และรถรับส่งในพื้นที่อุ้มผาง

โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
2 คืน 3 วัน (ฤดูหนาวและฤดูร้อน)
(ล่องแก่งแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง บ่อน้ำร้อน สู่น้ำตกทีลอซู ชมทะเลหมอก)
( ชมน้ำตกลีซอ-บ่อน้ำร้อน- เดินป่า ชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงหมู่บ้านแม่ละมุ้งคี)

วันที่ 1
.............
คณะนักท่องเที่ยวเดินทางจากกรุงเทพฯมาถึง อ.แม่สอด ทำธุระส่วนตัวของท่านให้เรียบร้อย

04.00 น.
ถึงอำเภอแม่สอด และนำท่านเดินทางสู่เส้นทางแม่สอด- อุ้มผาง ผ่านหมู่บ้าน เจดีโค๊ะ อำเภอพบพระ สู่เส้นทางถนนลอยฟ้า 1,219 โค้ง เพลินกับทัศนีย์ภาพ สองข้างทาง ชมความงามของธรรมชาติขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ

07.30 น.
ถึง อ.อุ้มผาง จัดเก็บสัมภาระท่านเข้าสู่ที่พักภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารภูดอย

09.00 น.
ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย สวมชูชีพนำท่านเดินทางไปล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ลัดเลาะตามเกาะแก่งต่างๆ สัมผัสป่าเขา สนุกสนานกับการล่องเรือยางชมน้ำตก ทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ธารน้ำร้อน ลุยแก่งตะโค๊ะบิ๊ ชมผาผึ้ง ผาเลือด

12.00 น.
ถึงผาเลือด รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) เสร็จแล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์เข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู

14.00 น.
ถึงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู เดินทางเข้าไปชมน้ำตกประมาณ 1.5 กม. ชมความงามอันยิ่งใหญ่ของน้ำตก ทีลอซู สายน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เดินลัดเลาะชมความงานตามชั้นต่าง ๆ ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เล่นน้ำตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดนทางกลับ

16.00 น.
เดินทางโดยรถยนต์แวะชมสวนส้มสายน้ำผึ้ง ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ กลับที่พักภูดอยรีสอร์ท

18.00 น.
เข้าที่พักภูดอยรีสอร์ท

19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ดูหนัง ฟังเพลง และพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักภูดอยรีสอร์ท 1 คืน )
วันที่ 2
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารภูดอย

08.00 น.
จัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวที่จำเป็น และนำท่านเดินทางโดยรถยนต์ 4 WD ไปหมู่บ้านแม่ละมุ้งคี

12.00 น.
ถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางโดยรถยนต์ และพักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.
เตรียมตัวเดินทางเข้าน้ำตก ลีซอ โดยเราต้องเดินลัดเลาะตามเส้นทางเดินป่าของชาวบ้านซึ่งตลอดเส้นทางเดินนั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำลำธาร

13.30 น.
เดินทางมาถึงบ่อน้ำร้อนหยุดพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.
เดินทางเท้าถึง น้ำตก ลีซอ ชมความสวยงามของน้ำตกลีซอ ซึ่งตกลงมาไม่ผ่านชั้นหินใดๆ สูงประมาณ 100 เมตร จึงทำให้บริเวณนั้นมีเสียงน้ำตกดังกึกก้องไปทั้งป่าเขาและยังเกิดเป็นสายรุ้งให้เราได้เห็นความสวยงามได้หลายมุมมองของสายรุ้ง และความเป็นเสน่ห์ของสายน้ำที่กระเซนมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งของน้ำตกลีซอซึ่งหาชมน้ำตกแบบนี้ได้ยาก

17.00 น.
เดินทางกลับถึงจุดพักกางเต้นพักผ่อน อาบน้ำเย็น - เล่นน้ำแร่ – แช่น้ำอุ่น- อบไอน้ำแร่แบบธรรมชาติได้ตามอัธยาศัย มีแห่งเดียวในอำเภออุ้มผาง

18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น นอนแค้มป์ที่บ้านแม่ละมุ้งคี 1 คืน
วันที่ 3
07.00 น.
จัดเก็บสัมภาระส่วนตัวให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับอุ้มผาง

08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.
ออกเดินทางไปขึ้นรถยนต์ 4 WD แล้วเดินทางเข้าหมู่บ้านแม่ละมุ้งคี

10.30 น.
ถึงบริเวณหมู่บ้านแม่ละมุ้งคีแวะชมวิธีชีวิตพร้อมทั้งถ่ายรูปบันทึกความทรงจำไว้เป็นที่ระลึก

12.30 น.
ถึงภูดอยรีสอร์ทรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.
อำลาภูดอยรีสอร์ทแล้วเดินทางกลับ แวะน้ำตกพาเจริญ และไป ช้อบปิ้งต่อที่ตลาดริมเมย เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
ในการเดินทางหากมีปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม แต่จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
  

อัตราค่าบริการราคาค่าเช่า

 นำรถมาเอง(บาท/คน) รับที่แม่สอด(บาท/คน) รับที่ กทม. รถตู้ VIP (บาท/คน) หมายเหตุ
3,500 4,000 4,900 9-10 คน
4,000 4,600 5,800 7-8 คน
4,500 5,300 7,000 5-6 คน
5,500 6,800 9,800 3-4 คน
6,000 - - 2 คน
*ราคานี้ รวมค่าอาหารทุกมื้อที่อุ้มผาง-ที่พัก ค่ารถรับส่ง ค่าประกันการเดินทาง ค่าธรรมเนียม ค่ามัคคุเทศ อุปกรณ์เค้มป์ปิ้ง และรถรับส่งในพื้นที่อุ้มผางการเดินทางไป อ.อุ้มผาง

ตารางและเวลารถวิ่งประจำทาง

ชื่อบริษัทรถ ออกจากแม่สอด - กรุงเทพฯ ออกจากอุ้มผาง ค่าโดยสาร เบอร์โทรศัพท์
ขนส่ง 999 จำกัด รถVIP
แม่สอด - กรุงเทพฯ
21.15 น. - 05.15 น.
21.30 น. - 05.30 น.
- 640 บาท
640 บาท
055-532949
ขนส่ง 999 จำกัด รถ ปอ.1
แม่สอด - กรุงเทพฯ
08.00 น. - 16.00 น.
21.00 น. - 05.00 น.
-
-
425 บาท  
425 บาท  
ขนส่ง 999 จำกัด รถ ปอ.2
แม่สอด - กรุงเทพฯ
19.00 น. - 03.00 น.
20.00 น. - 04.00 น.
20.30 น. - 04.30 น.
-
-
-
350 บาท
350 บาท
350 บาท
 
แม่สาย-แม่สอด ปอ.1 08.00น. - 18.00 น.
06.00 น. - 16.00 น.
- 328 บาท 055-563435
แม่สาย-แม่สอด ปอ.2 - 261 บาท  
เชิดชัยทัวร์ รถปอ.1
แม่สอด - กรุงเทพฯ
21.30 น. - 05.30 น. - 425 บาท 055-531376
ทันจิตทัวร์ รถปอ.1
แม่สอด - กรุงเทพฯ
22.16 น. - 06.16 น. - 425 บาท 055-531835
แม่สอด-อุ้มผาง
รถสองแถว
06.30น. 06.30น. 120 บาท 055-545135
  07.30น. 07.30น. 120 บาท

หมายเหตุ

ราคาเหมารถ 2 แถว

แม่สอด-อุ้มผาง

1,800 บาท/คัน

เวลาและเที่ยวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

  08.30น. 08.30น. 120 บาท
  09.30น. 09.30น. 120 บาท
  10.30น. 10.30น. 120 บาท
  11.30น. 11.30น. 120 บาท
  12.30น. 12.30น. 120 บาท
  13.30น. 13.30น. 120 บาท
  14.30น.   120 บาท

จากกรุงเทพฯ - อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ส้นทางคมนาคมที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากสามารถเดินทางมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพรช และจังหวัดตาก รวมระยะทางประมาณ 410 กิโลเมตร. โดยก่อนถึงจังหวัดตากประมาณ 7 กิโลเมตร จะแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 105(ตาก-แม่สอด) สู่อำเภอแม่สอดระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร แล้วจึงเดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข1090(แม่สอด-อุ้มผาง๗ ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร สู่อำเภพอุ้มผาง จังหวัดตาก รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 686 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-12 ชี่วโมง

 ................................................................................. 


 

******************

สนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่
บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
282/2 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel  02-539 0201(AUTO), 085-100 3971 Fax: 02-539 0207
E-mail : 
readyholiday@yahoo.com    readytour@yahoo.com

 

Tel 02-539 0201(AUTO) , 085-100 3971

 

 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท.ท.ท. เลขที่ 11/3922
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


เที่ยวเมืองไทย

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ article
แพ็คเก็จบ้านผางาม ปราจีนบุรี (Updated27Oct12) article
แพ็คเก็จเกาะเสม็ด (Updated30Oct12) article
พิพิธภัณฑ์ มาดามทุสโซ (Updated25Oct13) article
แพ็คเก็จบ้านกรูด และหัวหิน (Updated12Oct13)
แพ็คเก็จเกาะลันตา (Updated12Jan11)
แพ็คเก็จกาญจนบุรี (Updated30Jan12) article
แพ็คเก็จเกาะช้าง (Updated21Oct13)
แพ็คเก็จสมุย (Updated12Oct13)
แพ็คเก็จภูเก็ต (Updated31Jan14) article
แพ็คเก็จเชียงราย (Updated25Oct12) article
แพ็คเก็จกระบี่ (Updated27Oct12) article
แพ็คเก็จเชียงใหม่ (Updated12Oct13) article
โลกใต้น้ำ และสวนสัตว์เชียงใหม่ (Updated11Oct13)
บัตรเข้าชมเมืองโบราณ (Updated21Oct13)
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ราชบุรี (Updated17Jan11)
ตั๋วรถ+เรือเร็วลมพระยาเกาะเต่า พงัน สมุย (Updated23JUL14)
ปาลาซโซ่ เธียร์เตอร์ Phuket Palazzo (Updated11Oct13)
แพ็คเก็จไร่ทองสมบูรณ์ (Updated23Jul13)
Underwater World Pattaya
แพ็คเก็จเกาะกูด (Updated11Oct13)
ปราสาทสัจธรรม (Updated11Oct13)
บัตรเข้าชมมวยไทย Thai Boxing (Updated26Febt14)
สวนนงนุช (Updated27Jan12)
โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี Oasis Sea World(Updated29Jan13)
แพ็คเก็จสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (Updated11Oct13)
บัตรเข้าชมโขนศาลาเฉลิมกรุง (Updated09Sep13)
บัตรชมหุ่นละครเล็ก (Updated11Dec12)
บัตรเข้าชมดรีมเวิลด์ (Updated11Oct13)
บัตรเข้าชมคาบาเรต์ คาลิปโซ่ แมมโบ้
บัตรเข้าชมสยามนิรมิต
บัตรเข้าชมสยามโอเชียนเวิลด์ (Updated09Aug14)
แพ็คเก็จเขาศก สุราษฏร์ (Updated17Jan11) article
แพ็คเก็จซาฟารีเวิลด์ Safari World (Updated16Oct13) article
บัตรชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Updated11Oct13) article
แพ็คเก็จภูเก็ตแฟนตาซี (Updated27Aug14)
แพ็คเก็จเกาะเหลาเหลียง (Updated12Oct13)
แพ็คเก็จสวนสยาม Siam Park City
แพ็คเก็จ Ripley's และปราสาทสัจธรรม (Updated11Oct13)
แพ็คเก็จเกาะหมาก (Updated10Feb10) article
แพ็คเก็จตีกอล์ฟภูเก็ต (Updated12Oct09)
แพ็คเก็จเกาะกระดาน และเกาะไหง (Updated23Nov09) article
แพ็คเก็จหมู่เกาะสุรินทร์ (Updated13Jan10) article
แพ็คเก็จล่องเรือเจ้าพระยา (Updated15Jun13) article
แพ็คเก็จ ล่องเรืออยุธยา (Updated06Jun13) article
แพ็คเก็จฟาร์มโชคชัย และพิพิธภัณฑ์โชคชัย (Updated09Jan14) article
แพ็คเก็จหัวหิน (Updated25Oct12) article
แพ็คเก็จเกาะมันนอก (Updated21Aug14) article
รถเก๋งให้เช่าราคาพิเศษ (Updated27Jan12) article
โรงแรมราคาลดพิเศษ (Updated27Jan12) article
บัตรเข้าชมการแสดงที่พัทยา 2 (Updated29Mar14)
บัตรเข้าชมการแสดงที่พัทยา (Updated15Apr14 article
แพ็คเก็จ ริเวอร์ไซด์ (Updated03Jan13) articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ราคาทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเก็จทัวร์ บัตรการแสดง ล่องเรือและบริการอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีทุกชนิด รวมทั้งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานที่ ภาวะน้ำมันโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ และภาษีสนามบินใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท.ท.ท. เลขที่ 11/3922

READY HOLIDAY CO., LTD. TEL : 02-539 0201 FAX : 02-539 0207

Top 100 ข้อมูลท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
home stay อัมพวา เกาหลี เกาะ เกาะกูด เกาะเกร็ด เกาะช้าง เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะพีพี เกาะมันนอก เกาะรอก เกาะลันตา เกาะล้าน เกาะสมุย เกาะสิมิลัน เกาะสีชัง เกาะเสม็ด เกาะหมาก เกาะหลีเป๊ะ เกาะเหลายา เกาะเหลาเหลียง เกาะไหง เขาตะเกียบ เขาคิชกูฎ เขาแหลมหญ้า เขาใหญ่ เขื่อนรัชชประภา ชะอำ ซาฟารีเวิลด์ ดอยตุง ดอยสุเทพ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดโรงเกลือ ถ้ำมรกต ทท. ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทะเล ท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวไทย ทะเล ทะเลแหวก ทีลอซู เที่ยวเกาะกูด เที่ยวเกาะช้าง น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น บางแสน บ้านกรูด บึงฉวาก ประจวบ ปราณบุรี ปางอุ๋ง ปาย พัทยา พัทยาใต้ ฟาร์มโชคชัย ภูกระดึง ภูเรือ โรงเกลือ สมุย สระมรกต สวนสน สวนสนประดิพัทธ์ สวนสยาม สิมิลัน เสม็ด หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะอ่างทอง หลวงพระบาง หลีเป๊ะ หัวหิน หาดจอมเทียน หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ หาดทรายแก้ว หาดปึกเตียน หาดแม่รำพึง แหลมแม่พิมพ์ อ่าวทับทิม อ่าวนาง อ่าวมะนาว อ่าววงเดือน
โรงแรมที่พัก
ที่พัก เกาะช้า ที่พัก ชะอำ ที่พัก พัทยา ที่พัก ระยอง ที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะเสม็ด ที่พักชะอำ ที่พักบนเกาะเสม็ด ที่พักพัทยา ที่พักระยอง ที่พักหัวหิน โรงแรม พัทยา โรงแรม ภูเก็ต โรงแรม หัวหิน โรงแรมชะอำ โรงแรมในกรุงเทพ โรงแรมในหัวหิน โรงแรมพัทยา โรงแรมภูเก็ต โรงแรมหัวหิน
การเดินทางแผนที่
ขสมก หมอชิต สายการบิน แผนที่กรุงเทพ แผนที่เกาะช้าง แผนที่จังหวัดระยอง แผนที่เชียงใหม่ แผนที่ทางหลวง แผนที่ไทย แผนที่ประเทศไทย
แผนที่พัทยา