ReadyPlanet.com
dot
dot
  •  General Informations
dot
dot
  •  Airlines
dot
dot
  •  บัตรเข้าชมการแสดง และล่องเรือ
dot
dot
  •  Contact Us (ติดต่อเรา)
dot
dot
  •  Booking Hotel Online
dot
โปรแกรมพิเศษ ล่องเรือไว้พระ 9 วัด (Updated07Jan10)


โปรแกรมพิเศษ: ทัวร์ทางน้ำ สัมผัสชีวิตริมน้ำ...ไหว้พระ 9 วัด มหามงคล
กรุงเทพฯ - เกาะเกร็ด พร้อมทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟท์ บนเรือ 
 “14 กุมภาพันธ์ 53...พาคนที่ท่านรัก ไหว้พระ 9 วัด ”

เพียงท่านละ 999 บาท

วันอาทิตย์ที่  14 กุมภาพันธ์ 2553 / เวลา 08.30 - 17.30 น.
 
*ไปกลับโดยเรือริเวอร์คิง ตลอดเส้นทาง* (เช็คอิน 08.00 น. กรุณามาตรงเวลา)

      
 

08.00น.                 คณะพร้อมเดินทาง  เช็คอิน  ณ ริเวอร์ซิตี้  ท่าเรือที่ 2                    

08.30น.                ทุกท่านลงเรือ พร้อมทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มทรงเครื่องจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่สถานที่แรก วัดยานนาวา พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย" เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่า "บ้านคอกควาย" จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ ศาลเจ้าพ่อกวนอู ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกับสะพานพุทธ ฯ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสู่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2368 จากนั้นเดินถัดออกมาย่านชุมชุมจะพบศาลเจ้าเกียงอันเกง (ที่มาของชื่อชุมชนกุฎีจีน) ศาลเจ้าชุมชนชาวจีนที่มีองค์พระประธานเป็นเจ้าแม่กวนอิม  และสันนิษฐานกันว่าศาลเจ้านี้เองที่เป็นที่มาของคำว่า กุฎีจีนต่อมานำท่านสู่ และ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดอรุณฯ ซึ่งเรียกตามนามของเทพเจ้าอินเดีย ที่หมายถึง เช้าตรู่วัดอรุณฯ นั้นสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาด้านธนบุรี และวัดนี้ยังเป็นวัดประจำราชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย

11.00น.                 ทุกท่านสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามและนิยมใช้เป็นที่ถ่ายละคร มากที่สุดเพื่อและพร้อมรับประทานอาหารแบบ บุปเฟ่นานาชาติ บน

12.30น.                ขอนำทุกท่านวัดเฉลิมพระเกียรติ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถซึ่งได้รับพระราชทานพระนามจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา

 13.30น.               นำทุกท่านลงสู่เกาะเกร็ดไหว้วัดฉิมพลี  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัดเกร็ดตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดฉิมพลีเดิมชื่อวัดป่าฝ้ายสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามว่าวัดฉิมพลีเนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ 2 คือ เจ้าฟ้าชายฉิม และตราพระราชลัญจกรของพระองค์เป็นรูปครุฑ ชื่อเต็มของวัดฉิมพลี คือวัดฉิมพลีสุทธาวาส คำว่าสุทธาวาสที่พ่วงท้ายใกล้เคียงกับชื่อเดิมของวัดสุทัศน์ คือวัดมหาสุทธาวาสซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่ 2 ทรงทำนุบำรุงจากนั้นนำทุกท่านเดินสู่ วัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่ที่เกาะเกร็ดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทเดิมมีชื่อว่า วัดปากอ่าวคนมอญเรียกว่า เพียะมู่ฮะเติ้งพระราชาทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาสเดินชมสินค้าพื้นบ้านสองข้างทางมีอาหารหลากหลายให้เลือกซื้อ จนถึงวัดวัดไผ่ล้อม เป็นวัดมอญเก่าแก่ในตำบลเกาะเกร็ด

15.30น.                เดินทางออกจากเกาะเกร็ดมุ่งหน้าสู่บ้านขนมหวาน บ้านคุณแอ๋ว เพื่อเลือกซื้อของฝาก

17.30น.                เดินทางถึงท่าเรือ ริเวอร์ ซิตี้ สี่พระยาโดยสวัสดิ์ภาพ

 

ราคานี้รวม

 
-     อาหารเช้า ข้าวต้มทรงเครื่อง
-     อาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ก์นานาชาติ
-     เครื่องดื่ม  Soft Drink  ตลอดการเดินทาง
-     ไกด์นำเที่ยว
-     ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
-     Coffee Brek
-     ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
-     ค่าเช่าเรือ


***หมายเหตุ ***

โปรแกรมและเวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ


 
      

 
***********************************
สนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่
บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
282/2 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel  02-539 0201(AUTO), 085-100 3971 Fax: 02-539 0207
E-mail : 
readyholiday@yahoo.com    readytour@yahoo.com

Tel 02-539 0201(AUTO) , 085-100 3971 


โปรแกรมพิเศษ: ทัวร์อยุธยา...ไหว้พระ 9 วัด
 “12 สิงหาคม...พาคุณแม่ไหว้พระ 9 วัด ณ พระนครศรีอยุธยา”
วันที่  12  สิงหาคม  255_ / เวลา 09.00 - 18.00 น.
 
*ไปโดยเรือแกรนด์เพิร์ล กลับรถบัส*
 
08.15 น.     พร้อมกันและลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ No. 2
09.00 น.     ต้อนรับสู่เรือแกรนด์เพิร์ล และเริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางไหว้พระ 9 วัด ชื่นชมกับบรรยากาศ ของลำน้ำเจ้าพระยา 
      ผ่านชมทิวทัศน์ของหมู่สถาปัตยกรรม และสถานที่สำคัญต่างๆ ของไทย ได้แก่ วัดอรุณฯ, ป้อมพระสุเมรุ, วัดพระแก้ว,
      พระบรมมหาราชวัง, สะพานพระรามแปด, เกาะเกร็ด และจังหวัดนนทบุรี พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
      ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และดูแลตลอดการเดินทาง
10.30 น.     เรือเทียบท่าวัดเฉลิมพระเกียรติ (1)  สักการะพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ที่สร้างสมัย ร.4
11.00 น.     กิจกรรม/เกมส์
11.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต์) บนเรือแกรนด์เพิร์ล
12.30 น.     ถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม(2) สิ้นสุดการเดินทางทางน้ำ พร้อมสักการะพระประธาน ในพระอุโบสถ
13.00 น.     พร้อมกันที่รถบัสปรับอากาศ  ออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปนมัสการวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงและโบราณสถาน
      ที่ทรงคุณค่า ของอยุธยาเมืองมรดกโลก  ดังนี้
-    วัดใหญ่ชัยมงคล (3) สักการะ พระพุทธชัยมงคลและ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ
-    วัดธรรมิการาช (4) ความโดดเด่นเมื่อแรกเห็นวัดนี้ คือเจดีย์ทรงกลมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือมีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมรอบไว้อย่างงามสง่าและหาชมได้ยากในเมืองไทย
-    วัดหน้าพระเมรุ (5) สักการะพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรญ์บรมไตรโลกนาถ ที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องที่ใหญ่และงดงามที่สุดในเมืองไทย
-    วัดโลกยสุธาราม (6)  สักการะ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 37 เมตร
-    วิหารพระมงคลบพิตร  (7) สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่
-    วัดกษัตราธิราชวรวิหาร(8)  เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
-    วัดท่าการ้อง (9)  ที่ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยของนักมวย ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือ นายขนมต้ม
18.00 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)
หมายเหตุ:  เวลาและสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม            
                               
_______________________________________________________________
                                               

อัตราค่าบริการ:      ผู้ใหญ่              ราคา      1,599 บาท/ท่าน         เด็ก (4-10 ปี)  ราคา   1,199 บาท/ท่าน

**คุณแม่             ราคา       799 บาท/ท่าน   (**ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครอบครัว/คุณแม่ 1 ท่าน)
** หากในวันใช้บริการทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้สิทธิคุณแม่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 (แม่+ลูก / พ่อ+แม่+ลูก)   บริษัทฯ มีสิทธิเรียกชำระเงินเพิ่มเติมตามราคาเต็มที่ระบุข้างต้น                     

 

ราคานี้รวม:
-    ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล
-    อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
-    อาหารว่างช่วงบ่าย
-    โปรแกรมทัวร์, ไกด์ และรถบัส
-    ธูปและเทียนสำหรับไหว้พระ 9 วัด
 
 

***********************************
สนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่
บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
282/2 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel  02-539 0201(AUTO), 085-100 3971 Fax: 02-539 0207
E-mail : 
readyholiday@yahoo.com    readytour@yahoo.com

Tel 02-539 0201(AUTO) , 085-100 3971

 

 

***********************************


โปรแกรมพิเศษ: ทัวร์อยุธยา...ไหว้พระ 9 วัด

 “05 ธันวาคม...ชวนคุณพ่อไหว้พระ 9 วัด ณ พระนครศรีอยุธยา
(วันที่  05  ธันวาคม  255_ / เวลา 09.00 - 18.00 น.)


 

*ไปโดยเรือแกรนด์เพิร์ล กลับรถบัส*

 

08.15 น.   พร้อมกันและลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เคาน์เตอร์ No. 2

09.00 น.   ต้อนรับสู่เรือแกรนด์เพิร์ล  และเริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางไหว้พระ 9 วัด  ชื่นชมกับบรรยากาศ ของลำน้ำเจ้าพระยา  ผ่านชมทิวทัศน์ของหมู่สถาปัตยกรรม และสถานที่สำคัญต่างๆ ของไทย  ได้แก่ วัดอรุณฯ, ป้อมพระสุเมรุ, วัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง, สะพานพระรามแปด, เกาะเกร็ด และจังหวัดนนทบุรี พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และดูแลตลอดการเดินทาง

10.30 น.   เรือเทียบท่า วัดเฉลิมพระเกียรติ  (1)  สักการะพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ที่สร้างสมัย ร.4

11.00 น.   กิจกรรม/เกมส์

11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต์) บนเรือแกรนด์เพิร์ล

12.30 น.   ถึงท่าเทียบเรือ วัดช่องลม (2)  สิ้นสุดการเดินทางทางน้ำ  พร้อมสักการะพระประธาน ในพระอุโบสถ

13.00 น.   พร้อมกันที่รถบัสปรับอากาศ  ออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปนมัสการวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงและโบราณสถานที่ทรงคุณค่า ของอยุธยาเมืองมรดกโลก  ดังนี้

-    วัดใหญ่ชัยมงคล  (3) สักการะ พระพุทธชัยมงคลและ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ

-    วัดธรรมิการาช  (4)  ความโดดเด่นเมื่อแรกเห็นวัดนี้ คือ เจดีย์ทรงกลมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือมีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมรอบไว้อย่างงามสง่าและหาชมได้ยากในเมืองไทย

-    วัดหน้าพระเมรุ (5) สักการะพระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรญ์บรมไตรโลกนาถ ที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องที่ใหญ่และงดงามที่สุดในเมืองไทย

-    วัดโลกยสุธาราม  (6)  สักการะ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง  37 เมตร

-    วิหารพระมงคลบพิตร  (7)  สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่

-    วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (8)  เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

-    วัดท่าการ้อง (9)  ที่ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยของนักมวย ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือ นายขนมต้ม

18.00 น.   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

หมายเหตุ:  เวลาและสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม             

                               

_______________________________________________________________

                                               

อัตราค่าบริการ:              ผู้ใหญ่                 ราคา      1,599 บาท/ท่าน

เด็ก (4-10 ปี)      ราคา      1,199 บาท/ท่าน

**คุณพ่อ            ราคา      799 บาท/ท่าน

 (**ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครอบครัว/คุณพ่อ 1 ท่าน)

** หากในวันใช้บริการทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้สิทธิคุณพ่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
(พ่อ+ลูก / พ่อ+แม่+ลูก)   บริษัทฯ มีสิทธิเรียกชำระเงินเพิ่มเติมตามราคาเต็มที่ระบุข้างต้น

  

ราคานี้รวม:

-    ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล

-    อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์

-    อาหารว่างช่วงบ่าย

-    โปรแกรมทัวร์, ไกด์ และรถบัส

-    ธูปและเทียนสำหรับไหว้พระ 9 วัด

 

 

 

***************
สนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่
บริษัท เร็ดดี้ ฮอลิเดย์ จำกัด
282/2 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel  02-539 0201(AUTO), 085-100 3971 Fax: 02-539 0207
E-mail : 
readyholiday@yahoo.com    readytour@yahoo.com

Tel 02-539 0201(AUTO) , 085-100 3971

 

 

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-17.30 น.
วันเสาร์ครึ่งวัน
หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท.ท.ท. เลขที่ 11/3922ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


ตั๋วราคาพิเศษ

PROMOTION แพ็คเก็จฮ่องกง (27Mar12) article
Valentine's Day : Grand Pearl/Chao Phraya Princess/Chaophraya Cruise
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือไวท์ ออร์คิด 2013
ล่องเรือ วันลอยกระทง ริเวอร์ไซด์ Riverside Cruise 2013
โปรแกรมล่องเรือลอยกระทง เรือเจ้าพระยาครุ้ยส์ 2013
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส 2013
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือแว่นฟ้า 2013
โปรแกรมล่องเรือวันลอยกระทง แกรนด์เพิร์ล 2013
โปรแกรมพิเศษลอยกระทง: ล่องเรือริเวอร์สตาร์ ปริ้นเซส 2013
12 สิงหาคม และ 05 ธันวาคม...พาคุณพ่อ คุณแม่ไหว้พระ 9 วัด
โปรแกรมส่งท้ายปี 31DEC2013-2014 : เจ้าพระยาครู้ยส์, ไวท์ออร์คิด
โปรแกรมพิเศษ ส่งท้ายปี 2013 : ล่องเรือริเวอร์สตาร์ และเรือแว่นฟ้า
โปรแกรมส่งท้ายปี 31DEC2013 : ล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส
โปรแกรมคริสมาสต์ ปีใหม่ 24, 31 Dec 2013 ล่องเรือแกรนด์เพิร์ลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ราคาทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน แพ็คเก็จทัวร์ บัตรการแสดง ล่องเรือและบริการอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีทุกชนิด รวมทั้งราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานที่ ภาวะน้ำมันโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ และภาษีสนามบินใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ท.ท.ท. เลขที่ 11/3922

READY HOLIDAY CO., LTD. TEL : 02-539 0201 FAX : 02-539 0207

Top 100 ข้อมูลท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
home stay อัมพวา เกาหลี เกาะ เกาะกูด เกาะเกร็ด เกาะช้าง เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะพงัน เกาะพีพี เกาะมันนอก เกาะรอก เกาะลันตา เกาะล้าน เกาะสมุย เกาะสิมิลัน เกาะสีชัง เกาะเสม็ด เกาะหมาก เกาะหลีเป๊ะ เกาะเหลายา เกาะเหลาเหลียง เกาะไหง เขาตะเกียบ เขาคิชกูฎ เขาแหลมหญ้า เขาใหญ่ เขื่อนรัชชประภา ชะอำ ซาฟารีเวิลด์ ดอยตุง ดอยสุเทพ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดโรงเกลือ ถ้ำมรกต ทท. ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวทะเล ท่องเที่ยวทั่วไทย ท่องเที่ยวไทย ทะเล ทะเลแหวก ทีลอซู เที่ยวเกาะกูด เที่ยวเกาะช้าง น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น บางแสน บ้านกรูด บึงฉวาก ประจวบ ปราณบุรี ปางอุ๋ง ปาย พัทยา พัทยาใต้ ฟาร์มโชคชัย ภูกระดึง ภูเรือ โรงเกลือ สมุย สระมรกต สวนสน สวนสนประดิพัทธ์ สวนสยาม สิมิลัน เสม็ด หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะอ่างทอง หลวงพระบาง หลีเป๊ะ หัวหิน หาดจอมเทียน หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ หาดทรายแก้ว หาดปึกเตียน หาดแม่รำพึง แหลมแม่พิมพ์ อ่าวทับทิม อ่าวนาง อ่าวมะนาว อ่าววงเดือน
โรงแรมที่พัก
ที่พัก เกาะช้า ที่พัก ชะอำ ที่พัก พัทยา ที่พัก ระยอง ที่พักเกาะช้าง ที่พักเกาะเสม็ด ที่พักชะอำ ที่พักบนเกาะเสม็ด ที่พักพัทยา ที่พักระยอง ที่พักหัวหิน โรงแรม พัทยา โรงแรม ภูเก็ต โรงแรม หัวหิน โรงแรมชะอำ โรงแรมในกรุงเทพ โรงแรมในหัวหิน โรงแรมพัทยา โรงแรมภูเก็ต โรงแรมหัวหิน
การเดินทางแผนที่
ขสมก หมอชิต สายการบิน แผนที่กรุงเทพ แผนที่เกาะช้าง แผนที่จังหวัดระยอง แผนที่เชียงใหม่ แผนที่ทางหลวง แผนที่ไทย แผนที่ประเทศไทย
แผนที่พัทยา